Ogłoszenia

Gwizdaj  dnia 27.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

 

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, 

firma Fabryka OkienSzewpol Plus Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert:

Dane zamawiającego:

Fabryka Okien Szewpol Plus Sp. z o.o., Gwizdaj ul. Solarza 3, 37-200 Przeworsk, nr tel.16 649-21-00

Numer projektu:RPPK.01.04.01-18-0553/15

Rodzaj zamówienia: dostawy

Powiat-lokalizacja projektu:przeworski

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Centrum obróbcze kątowe fabrycznie nowe do produkcji okien drewnianych sterowane numerycznie zawierające:

1. Zespół czopujący składający się z:

 1. wózka do czopowania podwójnego z chwytakiem do automatycznego obracania elementów o180 stopni z możliwością wykonywania czopów pochylonych +/- 60 stopni o dł. Max3200 mm

 2. agregat uczopiarki składający się z 2 zespołów czopujących o wysokości wrzeciona min 620mm i mocy silników min 11 kW

 3. agregat piły do wstępnego formatowania o zakresie cięcia min 120 mm

 4. agregat– pantograf  CNC 4 - osiowy dowykonywania wierceń i frezowania z magazynkiem na

          min. 12 narzędzi z agregatem wiertarskim

2. Zespół profilujący wewnętrzny posiadający:

  • a) 4 niezależne wrzeciona profilujące o długości min 320 mm i mocy min 8 KW sterowane w pionie elektronicznie

  • b) wrzeciona poziome do odzyskiwania listwy przyszybowej

3. Zespół profilujący zewnętrzny posiadający 1 wrzeciono profilujące o długości 270 mm sterowane w pionie i poziomie elektronicznie

 

4. Prowadnice:

  • a) prowadnica główna przed zewnętrznym wrzecionem sterowana elektronicznie z pneumatycznym opuszczaniem pod stół podczas wrębowania

  • b) prowadnica kontrująca za zewnętrznym wrzecionem sterowana niezależnie elektronicznie

5. System posuwu: z kółkami pochylanymi wprawo i w lewo sterowanymi z programu dla zwiększenia siły pchania podczas profilowania i wrębowania

 

6. Odciągi  główne których średnica nie przekracza 150 mm wyposażone w zasuwy odciągowe z automatycznym

otwieraniem sterowane z programu

 

7. Oprogramowanie sterujące wszystkimi procesami obróbki z poziomu projektowania

8. Zestaw głowic do obróbki systemów JV68, 78, 92 mm  w technologii obróbki zgrubnej i splitingu bez potrzeby wymiany głowic

 

KOD CPV: Centra obróbkowe – 42612000-9

 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

 

1. Cena oferty – 50%

Liczba punktów badanej oferty (LC) będzie obliczana według następującego wzoru:

LC = (najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu / cena netto badanej oferty) x 50 pkt

 

2.Termin dostawy przedmiotu zamówienia – 40%

Liczba punktów w kryterium termin wykonania (LW)  obliczana według następującego wzoru:

LW=( najkrótszy zaoferowany czas realizacji [wdniach]/czas realizacji oferty badanej [ilość dni]) x 40 pkt

3. Czas reakcji serwisowej – 5%

Liczba punktów zostanie przyznana zgodnie z poniższym kryterium:

Do 24 godzin – 5 pkt

Pow. 24 godzin, do 36 godzin – 2 pkt

Pow. 36 godzin – 0 pkt

 

4. Gwarancja – 5%

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji będzie przyznawana każdemu z Oferentów, zgodnie z zaproponowanym przez nich terminem obowiązywania gwarancji podanej w miesiącach. Punkty będą przyznawane za zaproponowanie okresu gwarancji producenta:

LG=(okres gwarancji oferty badanej/najdłuższy zaoferowany okres gwarancji) x 5 pkt

 

UWAGA!!!

Przyznana gwarancja nie może być krótsza niż 12 miesięcy.

 

Warunki udziału wpostępowaniu:

 1. Oferta zostanie przedstawiona zgodnie z przedmiotem zamówienia i posiadać będzie pełny opis wyposażenia.

 2. Ofertę należy sporządzić na piśmie,w języku polskim. Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 3. Cena ofertowa netto przedstawiona przez Oferenta musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji.

 4. Oferta powinna zawierać cenę netto wyrażoną w Euro.

 5. Oferta musi zawierać termin wykonania przedmioty zamówienia.

 6. Oferta oraz składane łącznie z niądokumenty muszą być podpisane przez osobę/by uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy, a podpis/y musi/szą umożliwić identyfikację tożsamości osoby/osób jeskładającej/cych tj. powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lubczytelny z podaniem imienia i nazwiska.

 7. Koszty,związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

 8. Niedopuszcza się składania ofert częściowych

 9. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie.

   

  Termin wykonania zamówienia: 30.06.2016r.

   

  Termin składania ofert :07.06.2016., do godziny 10:00.

   

  Termin otwarcia ofert :07.06.2016., godzina 11:00, Gwizdaj ul. Solarza 3, 37-200 Przeworsk. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert: siedziba firmy Fabryka Okien Szewpol Plus Sp. z o.o.Gwizdaj ul Solarza 3, 37-200 Przeworsk. Oferty należy składać wyłącznie wformie pisemnej, w zamkniętej kopercie, osobiście lub poprzez wysyłkę naadres: Fabryka Okien Szewpol Plus Sp. z o.o. Gwizdaj ul. Solarza 3, 37-200 Przeworsk.

Warunki zmiany umowy:  Zamawiającydopuszcza zmiany w formie aneksu do umowy zawartej z dostawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania oudzielenie zamówienia.

Informacjana temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielonepodmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązaniakapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lubosobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia wlinii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


„Udział w projekcie „Dotacja na kapitał obrotowy dla Fabryki Okien SZEWPOL plus Sp. z o.o., w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
 • Data aktualizacji: 2020-10-12 13:46
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 103 929